Όροι χρήσης ιστοσελίδας

ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών δικτυακός τόπος www.beelosophy.gr (εφεξής «ιστοσελίδα») ανήκει κατ' αποκλειστικότητα στον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό - πολιτιστικό φορέα Beelosophy, που είναι και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.

Η Beelosophy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε, άνευ ειδοποίησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα περιέχει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Beelosophy. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Beelosophy  και των συνεργατών της. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αλλά όχι εξαντλητικά, κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα, εμπορικά σήματα, σήματα ποιότητας, εμπορικά ονόματα, ιστοθέσεις, πιστοποιήσεις, διαγράμματα, βίντεο, εφαρμογές, υπηρεσίες, προϊόντα, τεχνικές, διαδικασίες, πρακτικές, μεθοδολογίες, και άλλα γνωρίσματα και διακριτικά που ανήκουν στον διαχειριστή ή και σε τρίτα πρόσωπα που μνημονεύονται. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η τροποποίηση, η μετάδοση, η διανομή ή η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Beelosophy.

Όπου γίνεται χρήση περιεχομένου τρίτων προσώπων, έχει ληφθεί η άδεια χρήσης τους από τον ιδιοκτήτη. Για τη χρήση του ως άνω περιεχομένου, είναι απαραίτητη η άδεια των τρίτων αυτών μερών.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη συνεπάγεται και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την καλή πίστη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, καταχρηστική ή και επιβλαβή συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Beelosophy ή/και σε τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ BEELOSOPHY

Η Beelosophy δεν υπέχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, σχετικά με την απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική) που τυχόν υποστεί ο χρήστης λόγω της έκθεσής του σε ενοχλητικό, παραπλανητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, της πρόσβασης ή/και της εσφαλμένης, ελλιπούς ή μη προσήκουσας χρήσης της ιστοσελίδας.

Η Beelosophy δεν παρέχει κανενός είδους υπόσχεση ή εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, αναφορικά με την καταλληλότητα, αρτιότητα, ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή παραίνεση για συγκεκριμένες ενέργειες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Οι δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις κάθε είδους που καταβάλλονται υπέρ της Beelosophy δε μπορούν να ακυρωθούν, είναι ανέκκλητες και δεν επιστρέφονται. Επιστρέφονται, όμως, προκαταβολές που καταβλήθηκαν ως δικαίωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες που ματαιώθηκαν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την εγγραφή, τις ανάγκες τήρησης του μητρώου, την παροχή ενημέρωσης και λοιπών υπηρεσιών, τη συμμόρφωση της Beelosophy με νομικές απαιτήσεις, την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της Beelosophy ή τρίτων, και τυχόν λοιπές περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η μεταχείριση των δεδομένων αυτών διέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Η Beelosophy διασφαλίζει τα δικαιώματα κάθε χρήστη γύρω από τα προσωπικά του δεδομένα. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, κάθε χρήστης συμφωνεί και συναινεί στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους, σύμφωνα με τον νόμο. Κάθε πρόσωπο μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Beelosophy ΑΜΚΕ

Έδρα: Μαρούσι

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 166686708000